Каузи

Българската Коледа

Подари надежда на дете в беда

„Българската Коледа“ има за цел да насърчава дарителството, да спомага за решаване на значими за обществото проблеми, касаещи здравето на децата и да подпомага лечението на деца. Децата, чието лечение се подпомага от „Българската Коледа“, се определят съвместно от Експертния съвет към „Българската Коледа“, както и от съорганизаторите на благотворителната инициатива."

Официален сайт

ЦЕЛИ НА „БЪЛГАРСКАТА КОЛЕДА“ 2021/2022 „ДАРИ НАДЕЖДА НА ДЕТЕ В БЕДА“ /В ПОДКРЕПА НА ДЕЦАТА, НУЖДАЕЩИ СЕ ОТ СПЕШНА ПОМОЩ И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ/

Критичното състояние при децата води до висок риск от усложнения, които могат да бъдат избегнати при прецизна диагностика, навременно и правилно лечение. Често шансът за живот на тези деца или степента, в която те се възстановяват, зависи от използването на високотехнологична съвременна апаратура и комплексен подход в лечението им.

 Навременната и прецизна диагностика, както и оптималното лечение са от особено значение за овладяване на състоянието на засегнатите деца. В повечето случаи се изисква непрекъснато наблюдение и проследяване от мултидисциплинарен екип, което се осъществява в отделенията за интензивно лечение към специализирани детски клиники или центрове в университетските многопрофилни болници. За тази цел е необходимо тези лечебни заведения да бъдат обезпечени с апаратура за диагностика и мониториране, както и с апарати, подпомагащи определена функция на организма - респиратори, монитори, инфузионни помпи, дефилабрилатори и др.

 За съжаление, в специализираните детски отделения за интензивно лечение в университетските болници, част от необходимата апаратура е морално остаряла, което я прави ненадеждна. За да могат да осъществяват прецизна диагностика, поддържане на жизнените функции на организма и осъществяване на комплексни медицински грижи за децата в критично здравословно състояние, тези отделения се нуждаят от обновяване на наличната апаратура със съвременна високотехнологична.

 Една от основните задачи в неонаталните звена е да извършват своевременно диагностициране на рисково родените деца, да се стабилизират основните им жизнени показатели и да се спаси живота им. В тази връзка е наличен недостиг на апаратура за изкуствена белодробна вентилация; ехокардиографско изследване, за мониториране на основните жизнени функции и др.

 За да помогне за спасяването на децата в критично здравословно състояние, „Българската Коледа“ си поставя за цел да осигури съвременна високотехнологична апаратура за диагностика, мониториране и лечение за университетски и областни болници в страната, в които функционират клиники, отделения или сектори за интензивно лечение на деца.

 В Клиниката по неонатология в СБАЛДБ „Проф. д-р Ив. Митев“се приемат за лечение новородени в критично здравословно състояние, нуждаещи се от реанимация и интензивно лечение, от София, областта и цяла западна България. Тяхната диагноза и лечение често е сериозно предизвикателство към знанията и уменията на медицинския персонал, както и към наличните терапевтични възможности. В Клиниката по неонатология се обучават студенти по медицина, специализиращи лекари по педиатрия и неонатология и това е мощен стимул за приложение на иновативни технологии в неонаталната интензивна терапия.

Целта на интензивното лечение на тежко болните новородени и недоносени новородени деца е, не само да са осигури тяхното преживяване, но и това да стане с минимални последствия за здравословното им състояние и да им осигури добро качество на живот.

Значителна част от апаратите за механична вентилация в Клиника по неонатология са амортизирани, налагат се често скъпоструващи ремонти, а някои от тях не отговарят на съвременните изисквания. Клиниката се нуждае от осигуряване на съвременен иновативен апарат за механична вентилация на новородени деца, разполагащ с възможности за провеждане на инвазивна и неинвазивна синхронизирана и  високочестотна вентилация, подпомагане на дишането с назални канюли с висок поток, както и непрекъснато контролиране на насищането на кръвта с кислород и оптимизиране на кислородната доза. Наличието на тези опции позволява реално да бъде намален риска от мозъчни и белодробни увреждания и слепота, както и да се намали престоят на малките пациенти в болнична среда.

Клиниката по детска гастроентерология в същото лечебно заведение се нуждае от педиатричен видеогастроскоп за ендоскопско изследване и манипулации по време на процедурата при най-малки деца, при които стандартните гастроскопи са неподходщи, поради големият им диаметър. Наличието на такъв апарат ще повиши значително диагностичните и терапевтични възможности на Клиниката.

 Клиниките по детска хирургия и детска анестезиология и реанимация на УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“, са уникални за София, а за някои заболявания - и за цялата страна. Тук се оперират новородени, кърмачета, деца с гръдна патология и със злокачествени новообразувания. Годишно анестезиологичната дейност обхваща от 3100 до 3500 деца. През отделението по детска реанимация годишно преминават 400-420 деца с различни проблеми. Клиниките се нуждаят от ендоскопска колона за педиатрична бронхо-, гастро- и колоноскопия с бронхо и гастроскоп за интервенционални процедури - за деца в изключително тежко състояние, като и по време на операциите в гръдната хирургия.

 Клиниката по изгаряне и пластична хирургия при УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов” е водеща специализирана структура в страната за диагностика, активно лечение и ранна рехабилитация на деца и възрастни с изгаряния, измръзвания и мекотъканни дефекти с различна етиология. Отделение по изгаряния и пластична хирургия за деца към клиниката е единственото специализирано отделение в страната за диагностика, активно лечение и ранна рехабилитация на деца до 18 годишна възраст с ограничени и обширни изгаряния, измръзвания, мекотъканни дефекти с друга етиология, наранявания и близки до тях болести и аномалии по телесната повърхност изискващи стационарно или амбулаторно лечение.В отделението се лекуват и проследяват близо 80% от децата с изгаряния в страната. Ежегодно през отделението преминават повече от 2000 деца, а от тях приблизително 1300 се хоспитализират. Половината от пострадалите са деца до 4 години, а близо 30% са деца с обширни и дълбоки изгаряния. Лечението им е многоетапно и продължава с месеци. В малките възрастови групи лечението на децата, пострадали от изгаряния може да продължи с години от поредни реконструктивни операции на деформациите, свързани с растежа.В момента на постъпването на дете с изгаряне трябва да се постави правилна диагностична оценка на раната (или раните). От съществено значение е да се определят точно дълбочината и площта на поражение. По този начин може да се вземе решение за целия терапевтичен план, най-вече дали изгарянето подлежи на оперативно лечение или би могло да оздравее само с неоперативни методи. Доказано е значението на ранната операция при дълбоките изгаряния. Това значително намалява смъртността, подобрява вида на белезите, намалява риска от развитието на инфекции и спестява бъдещи реконструктивни операции.Клиниката по изгаряния и пластична хирургия се нуждае от апаратура за обективна ранна клинична оценка на дълбочината на раните от изгаряне. В момента тази оценка е субективна, основаваща се на биологичен тест, свързан с период от време и се основава единствено на преценката на опитни пластични хирурзи. Това не винаги е лесно, а често и невъзможно особено, когато се касае за изгаряния при деца в най-ранната възраст поради по-особената им физиология. Единствените обективни методи, с доказана практическа приложимост за определяне на дълбочината на изгарянето, са оптичните методи. Оптичната система е сензитивен и специфичен инструмент за обективно определяне дълбочината на изгарянето. Методиката е надеждна, лесна за употреба и неинвазивна със степен на достоверност до 98%. Позволява в рамките на 48 часа да се определи дълбочината и потенциала за оздравяване на изгарянето, а оттам и хода на терапията. Ранната точна оценка на дълбочината на раните е определяща в избора на метод на лечение – неоперативен (с превръзки) или оперативен, особено при деца с обширни изгаряния. Използването на модерна апаратура за обективна диагностика на дълбочината на изгарянията може да съкрати болничния престой, да спести скъпо-струващи дълготрайни оперативни интервенции, психотравма за близките на пострадалите, както и бъдещи реконструктивни операции. Веднага след инцидента може да се вземе решение за вида на лечението (оперативно или не), да се определи максимално точно прогнозата, да се даде информация на стресираните родители. Това улеснява работата на медицинските специалисти, подобрява връзката лекар-пациент и води до по-добри крайни и дългосрочни резултати.  

Изгарянето е уникална по рода си травма, свързана не само със стреса от преживяното, но и с продължителното последващо лечение, множeството болезнени процедури и необходимостта от голям брой анестезии. Обширните изгаряния безспорно водят до инвалидизация и оставят трайни последствия върху растящия детски организъм. Това е не само физическа, но и тежка психична травма. Децата често развиват фобии и депресивни състояния. Въпреки опитите на персонала да успокоява и предразполага децата, всяко следващо посещение е все по-стресиращо, връща детето към спомена за травмата и за предстоящата болка. Клиниката се нуждае от интерактивна система за отвличане вниманието по времето на болезнени манипулации при деца, осигурява комфорта на пациентите по време на лечението, подготовката за лечение, физикални прегледи и рехабилитация. Системата предлага успокояваща релаксация посредством набор от пасивни устройства. Системата е доказала ефективността си за намаляване на болката при деца, подлежащи на многократни терапевтични манипулации при хронични заболявания, към които спадат и обширните дълбоки изгаряния. Използването на системата ще намали посттравматичния стрес синдром и ще улесни възстановяването и рехабилитацията на изгорелите деца.

Единствено отделение за интензивно лечение на деца от 0-18г възраст на територията на Варна, Варненска област и Североизточна България е това в УМБАЛ „Св. Марина“, гр. Варна. В отделението се лекуват деца в критично състояние от всички области на педиатрията –новородени със специфични проблеми, оперирани деца, неврологични, метаболитни и вродени заболявания, тежки инфекции, тежки дихателни и сърдечни декомпенсации, интоксикации и др. Направлението по „Педиатрия“ към УМБАЛ „Св. Марина“-Варна развива активността си по детска неврология. Втора детска клиника разполага с екип от трима детски невролози, които обслужват деца от цяла Източна България с остри, хронични и хронично обострени заболявания на нервната система. Дейността им ежедневно се нуждае от извършване на електроенцефалограми, като възрастта на лекуваните деца е от 0 до 18 г. За качествено изследване е необходимо апарат от нов клас с всички необходими приставки за обслужване на деца, вкл. видео ЕЕГ. Подобен апарат има приложение и в дейността на ДОИЛ за диагностика на гърчов синдром и регистриране на мозъчна дейност.

Електроневрографията (ЕНГ/ЕМГ) е също част от дейността по детска неврология, но има приложение при диагностицирането и проследяването и на други деца с хронични и хронично обострени заболявания – деца с остра неврологична и мускулна увреда, деца с дългогодишен диабет, с инвалидизиращи ревматологични заболявания и др.

 Апаратът ще подобри и разшири възможностите за неврологична диагностика, за отчитане ефекта от лечението при деца с епилепсия и невромускулни заболявания. Той ще бъде използван в направление „Педиатрия”.  Ще бъде използван и за деца в ДОИЛ и в Детска клиника по клинична хематология и онкология в УМБАЛ „Света Марина“, както и за деца с всякаква патология (уточняване при преданестезиологични консулти и оперативни интервенции, най-вече неврохирургични). Втора детска клиника обслужва деца с всякакви неврологични страдания, които се обслужват при влошаване от Детско отделение за интензивно лечение. В останалите клиники също има необходимост от такива изследвания (при други хронични заболявания като диабет, ревматологични страдания и др.). Освен децата от Североизточна България, клиниките приемат, диагностицират и лекуват летовници от страната и чужбина, които често се представят с първи гърч или влошаване по време на летните горещини, както  и лежащо болни с усложнения, застрашаващи живота и с необходимост понякога от доказване на налична мозъчна активност. Втора детска клиника има 31 легла и обслужва деца на възраст от 1 месец до 18 години, като в момента към нея е разкрито Ковид - отделение. Годишно се лекуват над 2000 деца, а общов болницата над 7 500.

 Детското интензивно отделение на УМБАЛ „Света Марина“ – Варна отговаря за диагностиката и лечението на новородени и малки кърмачета, доносени и недоносени деца от целия регион, които имат специфични заболявания от нивото на компетентност на направление „Педиатрия“ (кардиологични, синдромни, неврологични, ендокринни и др.). Продължителният престой на малките пациента в болнична среда води до повишаване на тяхното тегло, като в този случай и нуждата от контролирана среда за отглеждане се променя. За да осигурим адекватна грижа, отделението трябва да разполага с модерни и комфортни места за настаняване на тези много болни деца, включително без разместване при увеличаване на тяхното тегло. В тази връзка отделението се нуждае от комбиниран апарат за интензивни грижи инкубатор/термолегло (хибрид).

 Клиниката по неонатология към УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович“ – гр. Стара Загора се нужда е апарат за инхалаторно приложение на азотен окис при новородени деца. Това е най-ефективният метод за лечение на белодробна хипертензия у новороденото – едно от най-тежките белодробни заболявания. Клиниката се нужда и от мобилен биомикроскоп за очен преглед на новородени деца и кърмачета. Уредът позволява оглед на преден очен сегмент при новородени деца и кърмачета, при които е невъзможен стандартния преглед със стационарен биомикроскоп. Отделението по очни болести в лечебното заведение се утвърждава като детски офталмологичен център за югоизточна България. Тук се провежда националният офталмологичен скрининг за новородените от региона, с оглед на което, посоченият по-горе апарат е особено необходим.

 Отделение "Ендоскопия" на УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“ се нуждае от новаHD видеоларингоскопска система - Флексибилен ларингоскоп заизвършващите се всички ендоскопични манипулации в обхвата на оториноларингологията при заболявания на епи-, мезо- и хипофаринкса, ларинкса, трахеята, бронхите и хранопровода.Отделението е лидер в областта на екстракцията на чужди тела от дихателните пътища.

 Клиника за деца с онкохематологични заболявания в УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ е най-големият специализиран център в страната, в който се осъществяват пълен обем от диагностични и лечебни мероприятия при деца от 0 до 18 годишна възраст с кръвни заболявания и солидни тумори. Тук е разкрит и функционира пълноценно първият в Република България сектор за трансплантация на костен мозък /трансплантация на хемопоетични стволови клетки/.Диагностичният процес е съобразен с основната мисия на лечебното заведение – установяване на злокачествени или други туморни образования, или заболявания на кръвта при пациенти в детска и юношеска възраст. Клиниката се нуждае от окомплектоване (надграждане) на 2 налични ехографа със специфични за деца със солидни тумори транздюсери , както и отсветлинно-микроскопска система с видео приставка за диагностични, учебни и демонстрационни цели при деца с кръвни заболявания

В интензивното отделение към Клиниката по педиатрия и генетични заболявания на УМБАЛ „Св. Георги“, Пловдив, се извършва реанимация и съвременна интензивна терапия на пациенти с животозаплашващи състояния - кома, остри отравяния, епилептичен статус, тежка дихателна, сърдечна, чернодробна и бъбречна недостатъчност и др. За пациентите в критично здравословно състояние е необходим  автоматичен кръвно-газов и електролитен анализатор. Апаратът служи за изследване на основните параметри на дишането и метаболизма.

От същият апарат се нуждае и Клиниката по детски болести към УМБАЛ „Александровска“, гр. София.

Детската клиника по фтизиатрия към ПБАЛББ „Св. София” е единствена по рода си в България. В нея се диагностицират и лекуват 80% от децата в страната с това тежко, все още инвалидизиращо заболяване, както и деца с други хронични белодробни заболявания. За да се осъществява лечебно-диагностична дейност според съвременните критерии, освен подготвен екип е необходимо и съответно техническо оборудване. За съжаление диагностичните апарати в клиниката не са осъвременявани през последните повече от десет години. Клиниката се нуждае от апарат за импулсна осцилометрия, даващ възможност за ефективно изследване на дихателната дейност на децата от различни възрастови групи, както и от Ехограф с възможности за изследване на бял дроб, сърдечно-съдова система и коремни органи.

Отделението по неонатология към МБАЛ „Д-р Стамен Илиев“, гр. Монтана, е единствената неонатологична структура на територита на трите области в северозападна България. Отделението се нуждае от апарат за обдишване, реанимационна маса, околплектована с кувьоз, както и интензивен кувьоз.

В отделението по педиатрия в същата болница е разкрит сектор за интензивно наблюдение и лечение. Отделението се нуждае от следната апаратура: пациентни монитори със записващо устройство с маншет за измерване на артериалното налягане; инфозионни помпи; Ехокардиограф с високочестотен трансдюсер за своевременна диагностика на критични вродени сърдечни малформации.

Най-често децата боледуват от инфекциозни заболявания, предизвикани от вируси и бактерии. Основно средство в борбата с тези заболявания на децата са профилактика – индивидуална и обществена, а от лекарствените средства – антибактериалните медикаменти, антибиотици. Всеки един лекар и пациент знае цената на това лечение – човешко здраве и спасен живот.

Но натрупаните познания поставят и други въпроси – кога и какви медикаменти, какви са нежеланите ранни и късни ефекти от това лечение.

Основателна е тревогата на медицинската общественост към проблема антибиотична резистентност. Той е в тясна връзка с неоснователно и прекомерно изписване на антибиотици. Фактите са неоспорими: антибиотичната резистентност е причина за 33 000 смъртни случая ежегодно в ЕС и e съществен фактор в смъртността от инфекциозни болести.

Важна крачка в борбата към антибиотичната резистентност и прецизиране изписването на антибиотици е разработването на програми, включващи и тестове за бърза диагностика- изследвания на кръвна картина, С-реактивен протеин (CRP), тестове за бърза бактериологична диагностика и др. Те са в полза на пациента и лекаря в прецизиране на диагнозата и терапията, избягване на неправилно и безразборно изписване на антибиотици.

Необходима е медицинска техника, която да предостави на лекаря и пациента необходимите резултати за минути, съответно по-точна диагноза и по-правилно лечение, избягване ненужно изписване на антимикробни средства/антибиотици и повишаване на антибиотичната резистентност и нежелани реакции от медикаментите. 

„Българската Коледа” има амбицията да осигури за лечебни заведения в цялата страна апаратура за бърза диагностика, която да подобри начина на изписване на антибиотична терапия. Бързата диагностика е един от подходите за ограничаване на антибиотичната резистентност. Защото когато е ясна причината за заболяването, тогава и антибиотикът може да бъде приложен по-ефективно.

Въвеждането на  изследването ще даде възможност да се разграничат пациентите с реална нужда от антибиотик, от тези, при които употребата на антибиотични средства не е необходима.

 Единственият детски център за диализа е в Клиниката по нефрология и диализа към СБАЛДБ „Проф. д-р Иван Митев“, а над 90% от децата с нефротичен синдром в България се лекуват и следят в същата клиника. Децата с резистентен на всички други видове лечение нефротичен синдром имат затруднен достъп до биологична терапия със CellCeptкоято не се покрива от здравната каса у нас. Тази медикаментозна терапия ще им даде шанс за лечение при практически изчерпани други възможности и ще отдалечи настъпването на бъбречна недостатъчност. „Българската Коледа” ще продължи  започналото миналата година финансиране на лечението със CellCept при деца с нефротичен синдром.

Клиниките/ отделенията/ секторите за интензивно лечение  осъществява диагностика и лечение на спешни състояния от всички области на педиатрията - интензивно лечение на деца, нуждаещи се от дихателна реанимация; спешна диагностика и лечение на коматозни състояния; интензивно лечение на шокови състояния в детската възраст; лечение на остри пневмонии, бронхиална астма и други заболявания на дихателната система. За да могат да осъществяват своевременна диагностика и комплексна медицинска грижа, лекарите от тези лечебни структури за деца се нуждаят от ехографски апарати, апарати за механична вентилация, монитори за различни възрастови групи, системи за терапевтична хипотермия, монитори за перфузионен анализ, кардиографи, инфузомати, перфузори и др.

Подпомагайки деца, детски клиники, отделения и центрове в цялата страна, „Българската Коледа“ вярва, че чрез проявеното благородство на хиляди добродетелни българи, ще допринесе за по-ефективна грижа за изпадналите в беда деца и така те ще имат шанс да преодолеят тежкото си здравословно състояние.

Ние от CateringsForHope вярваме, че можем да превърнем благотворителноста в нещо желано, отговорно и масово.

„БИНОВИС“ ООД

Всички права са запазени © 2022. | www.cateringsforhope.bg