Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ
ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УЕБ САЙТА CATERINGSFORHOPE.BG

1. Настоящите Общи условия за ползване на уеб-сайта https://www.cateringsforhope.bg (наричан още за кратко CateringsForHope или Кетърингфорхоуп или Кетъринг за надежда), уреждат отношенията между „БИНОВИС” ООД и всяко физическо лице – ПОТРЕБИТЕЛ желаещо да ползва посредничеството на CATERINGSFORHOPE, за да подаде запитване за услуга и/или продукти, предлагани за продажба от трето лице (кетъринг компания или сватбена агенция или търговец и др.).

CATERINGSFORHOPE е уеб-сайт управляван от „БИНОВИС” ООД, чрез който правни субекти управляващи кетъринг компании или сватбени агенции и други обекти на територията на Република България предлагат услуги и стоки, свързани със провеждането на събития, на физически и/или юридически лица – клиенти, регистрирани (с потребителски профил) като ПОТРЕБИТЕЛИ в CATERINGSFORHOPE.

„БИНОВИС” ООД, е търговско дружество вписано в Агенция по вписванията – Търговски регистър с ЕИК: 201720444, което чрез администрирания от него уеб-сайт CATERINGSFORHOPE.BG осъществява посредничество между ПОТРЕБИТЕЛИ от една страна и от друга – трети лица (кетъринг компании или сватбени агенции или търговци и др.) предлагащи услуги и стоки, свързани със провеждането на събития.

„ПОТРЕБИТЕЛ” е всяко физическо лице, което желае да направи запитване чрез CATERINGSFORHOPE за услуга предлагана за продажба от трето лице (кетъринг компания или сватбена агенция или търговец и др.), както и всяко лице, което разглежда и осъществява достъп до каквато да е част от съдържанието на уеб-сайта CATERINGSFORHOPE.BG.

2. Настоящите Общи условия ще се считат за узнати и приети от ПОТРЕБИТЕЛЯ с изричното му съгласие, предоставено чрез натискане на бутона „Съгласен съм с Условията за ползване” при отваряне на интернет страницата CATERINGSFORHOPE.BG и регистрирането му (с потребителски профил), както и с осъществяване на достъп до каквато да е част от съдържанието на уеб-сайта CATERINGSFORHOPE.BG.

3. Правата и задълженията на „БИНОВИС” ООД и ПОТРЕБИТЕЛИТЕ относно различните видове услуги предоставяни чрез CATERINGSFORHOPE са посочени в отделни раздели в настоящите Общи условия.

4. „БИНОВИС” ООД има право да променя по всяко време настоящите Общи условия, като промяната влиза в сила за ПОТРЕБИТЕЛИТЕ незабавно след уведомяването им чрез генериране на съобщение в техния потребителски профил в CATERINGSFORHOPE или чрез изпращане на съобщение по имейл.

5. Уеб-сайтът CATERINGSFORHOPE и съдържащите се в него графични /текстови данни и информация за търговските обекти и предлаганите от тях продукти и/или услуги са интелектуална собственост на конкретния търговец, като никой няма право без негово изрично писмено съгласие да използва копира, разпространява, съхранява и използва каквато и да е част от тези данни.

6. Настоящите Общи условия са приети от „БИНОВИС“ ООД на 10.09.2022г., (същите са: допълнени на 15.10.2022г.- в частта относно раздел Бисквитки).

7. „CateringsForHope“ е регистрирана търговска марка и се ползва със защита от Закона за интелектуалната собственост и търговските марки на Република България.

8. Системата на CATERINGSFORHOPE е патентована и се ползва със защита от Закона за интелектуалната и индустриална собственост на Република България.

9. Метода на работа на системата на CATERINGSFORHOPE е патентован и се ползва със защита от Закона за интелектуалната и индустриална собственост и Закона за авторското право на Република България.

10. Графиките и дизайна на CATERINGSFORHOPE се ползват със защита от Закона за авторското право на Република България.

РАЗДЕЛ І.

Условия за извършване на запитвания за услуги към кетъринг компании или сватбени агенции чрез уеб-сайта CATERINGSFORHOPE

І.1. CATERINGSFORHOPE е уеб-сайт управляван от „БИНОВИС” ООД, чрез който правни субекти (наричани за краткост ПРОДАВАЧИ/ТЕ или ТЪРГОВЦИ/ТЕ) стопанисващи заведения за хранене и развлечения, включително кетъринг компании, ресторанти, барове, клубове и др. на територията на Република България (наричани за краткост КОМПАНИИ/ТЕ), предлагат за резервация и/или продажба услуги на купувачи, регистрирани като потребители в CATERINGSFORHOPE (наричани за краткост КУПУВАЧИ/ТЕ или ПОТРЕБИТЕЛИ/ТЕ). „БИНОВИС” ООД не е страна в отношенията по резервация и/или покупко-продажба на услуги между ТЪРГОВЦИТЕ и КУПУВАЧИТЕ, а само осъществява посредничество между тях, като администрира уеб-сайта CATERINGSFORHOPE, чрез който ТЪРГОВЦИТЕ предлагат за резервация и/или продажба на услуги директно или в стопанисваните от тях ЗАЛИ или ЗАВЕДЕНИЯ, а КУПУВАЧИТЕ правят запитване за предлаганите от ТЪРГОВЦИТЕ услуги и стоки. „БИНОВИС” ООД осигурява безаварийното функциониране и техническа поддръжка на CATERINGSFORHOPE с цел обезпечаване и реализиране на правата на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ предвидени в настоящите общи условия.

І.2. „Услуга” по смисъла на т.І.1. е предоставяне на храни/напитки/развлекателни мероприятия директно или в ЗАЛА или в ЗАВЕДЕНИЕ, заедно със съпровождащите дейности по обслужване.

І.3. „Запитване” по смисъла на т.І.1. е текстово съобщение, съдържащо информация относно предстоящо събитие.

І.4. Типовете запитвания, които могат да бъдат направени от ПОТРЕБИТЕЛЯ чрез CATERINGSFORHOPE са следните:
(а) Запитване с възможност за кешбек от сметката – запитване, даваща право на определено процентно възнаграждение от осъществено събитие, което включва храни и/или напитки и/или услуги – кешбек.

І.5. Право да извършва запитване за услуги чрез CATERINGSFORHOPE има само ПОТРЕБИТЕЛ, който е навършил 18 години и не е поставен под пълно или ограничено запрещение.

І.6. За да извърши запитване за услуга чрез CATERINGSFORHOPE, е необходимо ПОТРЕБИТЕЛЯТ да се регистрира със собствен потребителски профил в CATERINGSFORHOPE, като в случая ПОТРЕБИТЕЛЯТ трябва да посочи своето име, фамилия, имейл адрес, и изрази съгласието си с настоящите общи условия, условията на запитването, кешбек и политиките за поверителност.

І.6.1. При извършване на запитване ПОТРЕБИТЕЛЯТ избира КОМПАНИЯ и въвежда текстови данни, в електронна форма, свързани със бъдещо събитие. Самото уточняване на подробности, около осъществяване на събитието, се прави директно между ПОТРЕБИТЕЛЯ и КОМПАНИЯТА, като CATERINGSFORHOPE единствено препраща началното (първото) запитване.

І.6.2. При запитване направено директно между ПОТРЕБИТЕЛЯ и КОМПАНИЯ, а не през платформата на CATERINGSFORHOPE, системата не възприема (отчита) това запитване и ПОТРЕБИТЕЛЯ не може да изисква кешбек.

І.6.3. При изпращане на запитване за кетъринг услуги, системата на CATERINGSFORHOPE отчита писмено подаденото запитване (през формата за запитване) и ПОТРЕБИТЕЛЯ спокойно може да се възползва от кешбек, ако ползва и заплати услугите на КОМПАНИЯТА (кетъринг компанията).

І.6.4. След като ПОПТРЕБИТЕЛЯ получи от КОМПАНИЯТА желаните стоки и/или услуги и е заплатил за тях, ПОТРЕБИТЕЛЯ е длъжен да запази платежния документ (касов бон и/или фактура) до успешното одобрение (получаване) на кешбека.

І.6.5. При изискване на кешбек, ПОТРЕБИТЕЛЯ трябва да влезе в своя личен профил, в CATERINGSFORHOPE, и да избере да въведе данни за отминало запитване, данните на платежния документ (фактура) от съответното запитване. При въвеждане на всички данни, КОМПАНИЯТА разполага със максимум седем календарни дни да одобри коректността на въведените данни.

І.6.6. При одобряването от КОМПАНИЯТА на конкретни данни, за запитване (въведени от ПОТРЕБИТЕЛ) системата на CATERINGSFORHOPE автоматично изчислява стойноста на кешбека на ПОТРЕБИТЕЛЯ и я натрупва в личния му профил (електронен портфейл), като ПОТРЕБИТЕЛЯ получава уведомление за това и по email.

І.6.7. При отказване, от КОМПАНИЯТА, на конкретни данни, за запитване (въведени от ПОТРЕБИТЕЛ) системата на CATERINGSFORHOPE автоматично изпраща уведомление за това до ПОТРЕБИТЕЛЯ по email и извършва проверка на конкретния случай на отказ.

І.6.8. При некоректно направен отказ от страна на КОМПАНИЯТА, CATERINGSFORHOPE ще компенсира ПОТРЕБИТЕЛЯ, като той ще получи своя кешбек.

І.7. Лични данни
Предоставените от ПОТРЕБИТЕЛЯ данни по т.І.6. се обработват от „БИНОВИС” ООД в съответствие с раздел „GDPR - Политика за поверителност” (част от настоящите Общи условия), единствено за целите на предоставяне на посредническите услуги чрез CATERINGSFORHOPE съгласно тези Общи условия и за изпращане на рекламно-информационни съобщения на ПОТРЕБИТЕЛЯ за промоции и услуги в CATERINGSFORHOPE.

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ / ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ

Тук са обобщени ключовите моменти във връзка със защитата на личните Ви данни и начините на обработка от нас. Ако имате нужда от повече информация за конкретни процеси, можете да се свържете с нас чрез посочените по-долу контакти или чрез формата за контакт.

„БИНОВИС“ ООД, е търговско дружество, регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 201720444, със седалище и адрес на управление: гр. София 1797, Младост1, бл.98Б, вх.А, тел.: +359897895433, и-мейл адрес: office@binovis.com и е администратор на лични данни, съобразно разпоредбите на Закона за защита на личните данни.

Длъжностно лице по защита на личните данни:
Адрес: гр. София 1797, Младост1, бл.98Б, вх.А
Тел.: +359897895433
E-mail: office@binovis.com
Защитата на данните и сигурността на информацията са част от корпоративната ни култура и политика.

С тази Политика за поверителност „БИНОВИС“ ООД декларира, че прилага всички технически и организационни мерки за защита на личните данни на физическите лица, които са предписани от закон или друг нормативен акт на национално и европейско ниво.

Какво са лични данни?
Всяка информация и данни, които могат да идентифицират физическо лице, пряко или непряко. Така напр. непряко идентифициране е само номерът на мобилния Ви телефон. В този случай ще е необходима комбинация с друг идентификатор, за да установим самоличността Ви, така например три имена и мобилен телефон. Пряко идентифициране се постига, когато предоставите уникален идентификатор като например ЕГН, ЛНЧ, клиентски код.

Какви лични данни събира CATERINGSFORHOPE за Вас и с каква цел може да видите в раздел GDPR.

Ние от CateringsForHope вярваме, че можем да превърнем благотворителноста в нещо желано, отговорно и масово.

„БИНОВИС“ ООД

Всички права са запазени © 2022. | www.cateringsforhope.bg