GDPR (защита на личните данни)

Политика за поверителност

  1. ЦЕЛИ


Тази Политика за поверителност ще Ви представи подробна информация на ясен и достъпен език за това какви действия се извършват с информацията и личните данни, които предоставяте на „БИНОВИС“ ООД (наричано по-долу “CateringsForHope”) при използването на сайта www.cateringsforhope.bg.
„CateringsForHope” събира и използва информацията и личните данни, които потребителят му предоставя при използването на сайта www.cateringsforhope.bg, за следните цели:
1.1.предоставяне на информация за кетъринг компании и сватбени агенции на потребителите на www.cateringsforhope.bg, предоставяне на възможност за изпращане на запитвания за мероприятие от потребителите до кетъринг компанни и/или сватбени агенции, възможност потребителите да получат кешбек (пари обратно) под формата на процент от сумата на осъществено вече мероприятие, за което е направено запитване през сайта www.cateringsforhope.bg, както и всякакви други цели, свързани с изпълнение на запитванията към кетъринг компаниите или сватбените агенции и обработването на кешбека (пари обратно) през сайта и платформата www.cateringsforhope.bg;
1.2. създаване и поддържане на профил на потребителя при регистрацията му в сайта и платформата www.cateringsforhope.bg;
1.3. изпращане на информационни електронни писма до потребителите;
1.4. финансово-счетоводна дейност, изпълнение на разпоредбите на Закона за счетоводството, Закона за данък върху добавената стойност, ЗКПО и другите приложими нормативни актове;
1.5. за подобряване на услугите, включително за създаване на нови функционалности на платформата, за вземане на информативни бизнес решения чрез използването на обобщен анализ и бизнес проучване;

  1. КАТЕГОРИИ ЛИЧНИ ДАННИ, КОИТО СЕ ОБРАБОТВАТ

2.1.За изпълнение на целите по т. 1, подточка 1.1. от тази Политика CateringsForHope обработва следните лични данни – име, фамилия, имейл адрес, банкова сметка;
2.2. За изпълнение на целите по т. 1, подточка 1.2. от тази Политика CateringsForHope обработва следните лични данни – имейл адрес и данни за вход; при регистрация с Google профил: име, фамилия и имейл; при регистрация с Facebook профил: име и фамилия, така както са видими във Facebook профила, снимка на Facebook профила и имейл адрес;
2.3. За изпълнение на целите по т. 1, подточка 1.3. от тази Политика CateringsForHope обработва следните лични данни – имейл адрес, име, фамилия на потребителя;
2.4. За изпълнение на целите по т. 1, подточка 1.4. от тази Политика (финансово –счетоводна дейност) CateringsForHope обработва следните лични данни – име, фамилия, Банкова сметка (IBAN) (в случай на изплащане на кешбек, по желание на потребителя); данни за плащания и транзакции;
2.5. За изпълнение на целите по т. 1, подточка 1.5. от тази Политика CateringsForHope обработва следните лични данни - бисквитки (в случай, че в своя уеб браузър клиентът има разрешени бисквитки, Дружеството обработва записите за поведение от бисквитките, разположени на уеб сайта), IP адрес, данни предоставени от браузъра на клиента, данни за кликвания, посещавани подстраници.

  1. СРОКОВЕ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА РАЗЛИЧНИТЕ КАТЕГОРИИ ДАННИ

3.1. Лични данни, предоставени във връзка с направени запитвания, се съхраняват за срок от 5 (пет) години с оглед защита на правните интереси на Дружеството при съдебни или административни спорове с потребители на платформата-сайта, като счетоводните документи се съхраняват за съответния законоустановен срок;
3.2. Лични данни, предоставени при регистрация на профил в уебсайта www.cateringsforhope.bg, се съхраняват за срок не по-дълъг от съществуването на профила на потребителя в уебсайта. След изтичането на този срок, Дружеството полага необходимите грижи да изтрие и унищожи тези данни, без ненужно забавяне.
3.3. Личните данни, предоставени за финансово – счетоводна дейност се съхраняват за съответния законоустановен срок;
3.4. Личните данни, обработвани за целите по т. 1, подточка 1.5. от тази Политика – до изпълнение на целите, за които са събрани.

  1. КАТЕГОРИИТЕ ПОЛУЧАТЕЛИ, ПРЕД КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ РАЗКРИВАНИ ЛИЧНИТЕ ДАННИ

4.1. пред физическите лица, за които се отнасят данните;
4.2. на лица, ако е предвидено в нормативен акт;
4.3. на лица, обработващи личните данни;
4.4. на собствениците на „БИНОВИС“ ООД.

Личните данни не се разкриват на получатели в трети държави и международни организации.
„CateringsForHope” обработва личните данни на потребителите на основание сключения между Потребителя и „CateringsForHope ” договор.

5. ПРАВА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ
Всеки Потребител на сайта се ползва с всички права за защита на личните данни съгласно българското законодателство и правото на Европейския съюз.
Всеки Потребител има право на:
● Информираност (във връзка с обработването на личните му данни от администратора);
● Достъп до собствените си лични данни;
● Коригиране (ако данните са неточни);
● Изтриване на личните данни (право „да бъдеш забравен“);
● Ограничаване на обработването от страна на администратора или обработващия лични данни;
● Преносимост на личните данни между отделните администратори;
● Възражение спрямо обработването на негови лични данни;
● Субектът на данни има право и да не бъде обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране, което поражда правни последствия за субекта на данните или по подобен начин го засяга в значителна степен;
● Право на защита по съдебен или административен ред, в случай, че правата на субекта на данни са били нарушени.
Потребителят може да поиска изтриване, ако е налице едно от следните условия:
● Личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
● Потребителят оттегля своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;
● Потребителят данните възразява срещу обработването и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;
● Личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
● Личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на Съюза или правото на държава членка, което се прилага спрямо администратора;
● Личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество на деца и съгласието е дадено от носещия родителска отговорност за детето.
Потребителят има право да ограничи обработването на своите лични данни от страна на администратора, когато:
● Оспори точността на личните данни. В този случай ограничаването на обработването е за срок, който позволява на администратора да провери точността на личните данни;
● Обработването е неправомерно, но Потребителят не желае личните данни да бъдат изтрити, а изисква вместо това ограничаване на използването им;
● Администраторът не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Потребителят ги изисква за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;
● възразява срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на администратора имат преимущество пред интересите на Потребителя.

Право на преносимост
Субектът на данните има право да получи личните данни, които го засягат и които той е предоставил на администратор, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и има правото да прехвърли тези данни на друг администратор без възпрепятстване от администратора, на когото личните данни са предоставени, когато обработването е основано на съгласие или на договорно задължение и обработването се извършва по автоматизиран начин. Когато упражнява правото си на преносимост на данните, субектът на данните има право да получи и пряко прехвърляне на личните данни от един администратор към друг, когато това е технически осъществимо.

Право на възражение
Потребителите имат право да възразят пред администратора срещу обработването на личните им данни. Администраторът на лични данни е длъжен да прекрати обработването, освен ако не докаже, че съществуват убедителни законови основания за обработването, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на субекта на данни, или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции. При възразяване срещу обработването на лични данни за целите на директния маркетинг обработването следва да се прекрати незабавно.

Жалба до надзорния орган
Всеки Потребител има право да подаде жалба срещу незаконосъобразно обработване на личните му данни до Комисия за защита на личните данни или до компетентния съд.

6. ПОЛИТИКА ЗА "БИСКВИТКИ"
Използване на „бисквитки"
„Бисквитките“ са кратки текстови файлове или малки пакети от информация, които се съхраняват чрез Интернет браузера на Вашето крайно устройство (компютър, таблет, лаптоп или мобилен телефон), когато посещавате различни сайтове и страници в Интернет. Основната цел на „бисквитките“ е да правят потребителя разпознаваем, когато той се завръща отново на Уебсайта. Някои „бисквитки“ имат и по-специфично приложение, като например да запаметяват потребителското поведение на сайта и да улесняват потребителя при ползването на Уебсайта. Повече информация за това как функционират „бисквитките“ можете да намерите в Интернет.

Как се използват „бисквитки“ на този Уебсайт?
Ние използваме „бисквитки“ на този Уебсайт предимно с цел улесняване на ползваемостта на сайта, подобряване на неговата работа и съхраняване на информация за потребителското поведение. При този процес не се съхраняват никакви лични данни, т.е. чрез “бисквитките“ на сайта не може да Ви идентифицираме като личност, поради което спрямо събирането на тази информация не се прилага Закона за защита на личните данни. Събраната информация от „бисквитки“ обикновено се използва в обобщен вид с цел анализ на потребителското поведение на Уебсайта, което ни позволява да подобряваме функционалността на сайта, потребителските пътеки и ползваното съдържание.

Какви „бисквитки“ се използват на този Уебсайт?
Сесийни „бисквитки“
Този тип „бисквитки“ Ви улеснява в ползването на сайта, като те съхраняват информация временно, само в рамките на сесията на използвания браузер. Обикновено информацията, която се съхранява чрез тях, е какви стоки сте добавили в количката, кои страници на сайта сте посетили и как сте стигнали до дадена информация. Тези „бисквитки“ не събират информация от Вашето крайно устройство и се изтриват автоматично, когато напуснете Уебсайта или прекратите сесията на Вашия браузър.

Постоянни "бисквитки"
Те ни дават възможност да съхраняваме конкретна информация за сърфирането, като например анализиране посещенията на сайта, как вие сте достигнали до Уебсайта, какви страници сте прегледали, какви опции сте избрали, както и накъде сте се насочили през този Уебсайт. Проследяването на тази информация, ни дава възможност да правим подобрения на Уебсайта, включително да коригираме грешки и да разширяваме съдържанието. Срокът на съхранение на този вид “бисквитки” варира според конкретното им предназначение.

"Бисквитки" на трета страна
На нашия Уебсайт има препратки към други сайтове или вградено съдържание от други сайтове, например от Facebook, YouTube, Twitter, Google+, LinkedIn, уебсайтове на партньори. Възможно е при посещаването на тези сайтове или отварянето на съдържанието от тях, да се складират на Вашето крайно устройство „бисквитки“ от тези уебсайтове. Именно тези „бисквитки“ се дефинират като „бисквитки на трети страни“, като нямаме контрол върху генерирането и управлението на тези „бисквитки“. За това Ви съветваме да потърсите информация за тях и за начина им на управление на уебсайтовете на съответните трети страни.

Как мога да управлявам използването на „бисквитки“ от този Уебсайт?
Всички браузъри позволяват управлението на „бисквитки“ от специално създадена за целта папка на Вашия браузър. Можете да блокирате получаването на „бисквитки“, да изтриете всички или част от тях или да зададете Вашите настройки за предпочитания по отношение на използването на „бисквитки“ преди да инициирате посещение на сайта ни. Имайте предвид, че изтриването или блокирането на „бисквитки“ може да повлияе неблагоприятно върху функциите на нашия Уебсайт, а оттам и върху Вашето потребителско преживяване на него.

Изключване или блокиране на „бисквитки“
Контролирането, изключването или блокирането на „бисквитките“ се управлява от настройките на Вашия браузър. Имайте предвид, че пълната забрана на използването на всички „бисквитки“, може да рефлектира върху функционалното представяне на сайта, неговата ефективност и достъпването на определена информация.
Тази Политика за поверителност е приета на 14.10.2022 г. и е в сила от тази дата.

Ние от CateringsForHope вярваме, че можем да превърнем благотворителноста в нещо желано, отговорно и масово.

„БИНОВИС“ ООД

Всички права са запазени © 2022. | www.cateringsforhope.bg